Kultura

JUOŠ ORJENSKI BATALJON KROZ ISTORIJU

Written by KMB

Prema navodima učitelja Maksima Zlokovića, koji je radio u ovoj školi, škola u Bijeloj je počela s radom daleke 1812. godine. Škola je radila pri crkvi Sv. Bogorodice u Vali. Pohađala su je samo muška djeca, a izdržavana je od priloga roditelja i crkve. Škola je dala poznate pomorske kapetane, kao što su: Anto Želalić, Bogdan Zloković, Joko Đinović, Simo Zloković, Niko Šerović i mnogi drugi. Nastavu su izvodila uglavnom sveštena lica: Lazar Ercegović, Nikola Miajlović, Stefan Perazić, Ignjo Zloković.

Stara skola Vala

1873. godine školu preuzima na izdržavanje Zemaljska vlada i ona postaje državna ustanova. Škola je i dalje u crkvenoj kući Ćeliji, međutim broj učenika se povećava i sazrijevaju uslovi za podizanje nove školske zgrade. Mještani su davali dobrovoljne priloge, a najviše je pomogao Jovo Vuković, koji je dao plac i staru zgradu. U vremenu dok se zgrada radila, ne čekajući njeno dovršenje, škola je iz Ćelije, 1875. godine premještena i radila je u staroj kući Zlokovića, na Pijavici.

skola Pijavica

1877. godine školska zgrada je završena i u njoj škola neprestano radi do 1955. godine. U školi postoje dva odjeljenja, a nastavu izvodi učitelj Ignjatije Zloković.

Školske 1878\79. godine, učitelj Stanislav Margetić počinje, po nalogu školskih vlasti, da vodi „Školsku kroniku“, tj. Ljetopis škole.

1895. godine škola postaje mješovita – tako da je od tog perioda pohađaju i ženska djeca. Škola je brojala 91 učenika. Uvodi se u nastavu ženski ručni rad

U vrijeme Prvog svjetskog rata škola je radila s prekidima. Tada su nastavu izvodili učitelj i učiteljica, a na kraju svake školske godine, školski nadzornik za cijelu Boku, tada Kotoranin Andrija Lazarević, obilazio bi školu i ispitivao djecu.

Školske 1919/20. godine škola dobija novi naziv – Dvorazredna narodna osnovna škola. Nešto kasnije, naziv je promijenjen u – Državna osnovna škola.

Od školske 1928/29. godine nastava se izvodi sa šest razreda u tri odjeljenja, sve do Drugog svjetskog rata. U toku rata škola radi s prekidima, s tim što i nastavu izvode Italijani, a službeni jezik je italijanski.

Poslije oslobođenja, 1944. godine, škola je četverorazredna.

Od školske 1955/56. godine škola je podignuta na viši nivo – otvoreni su V i VI razred, škola je preseljena u drugu zgradu, zvanu „Palac“ (Zadužbina Milivoja-Mila i Ane Zloković), koja je adaptirana i kasnije zbog povećanja broja učenika, uz tu zgradu je fazno dograđen sadašnji objekat škole.

skola Stara skola

U tadašnjoj zgradi je bilo pet učionica i dva stana. Školu su pohađali učenici iz Bijele, Kamenara i Đenovića, ukupno 159 učenika u šest razreda.

Školske 1956/57. godine otvoren je VII razred, dok je VIII razred otvoren (sljedeće) školske 1957/58. godine.

Odlukom NOO Herceg-Novi, 1. septembra 1962. godine, promijenjen je naziv škole u Matična osnovna škola Bijela. Istom odlukom, samostalne četvororazredne škole u Đenovićima, Baošićima, Bjelskim Kruševicama i Kamenarima, postale su u organizacionom i finansijskom pogledu, područna odjeljenja ove škole.

Sadašnje ime Osnovna škola „Orjenski bataljon“ škola dobija školske 1965/66. godine, a za Dan škole je proglašen 9. novembar, dan kada je formiran ovaj partizanski odred.

1. i 2. juna 1974. godine u školi je prvi put održan Festival pionirskog proznog stvaralaštva Jugoslavije, koji se održavao svake druge godine, a čiji su gosti bili poznati pisci, kao npr: Čedo Vuković, Branko Ćopić, Desanka Maksimović, Zuko Džumhur, Dušan Kostić, Arsen Diklić i dr. Izlazio je festivalski Bilten, a zahvaljujući ovoj manifestaciji, škola je dobila priznanje Savjeta za vaspitanje i zaštitu djece Jugoslavije, statuu „Kurir Jovica“ za 1977. godinu.

„Oktobarska nagrada“ Herceg-Novog za 1979. godinu pripala je OŠ „Orjenski bataljon“ – Bijela, a 1985. godine Stručni aktiv učitelja škole dobija „Majsku nagradu“ Opštine Herceg-Novi.

1981. godine izgrađena je nova škola u Baošićima (zajednički objekat za Baošiće i Đenoviće).

Od 1. septembra 2004. godine Osnovna škola „Orjenski bataljon“ ima status devetogodišnje osnovne škole i u njoj se realizuje program reforme osnovnog obrazovanja i vaspitanja u Crnoj Gori.

Preuzeto sa sajta OŠ Orjenski bataljon

About the author

KMB